‚ÄčEASY NIMAZ WORDS. FORWARD FOR SADQA JARIYAH BILLIONS REWARDS REGULARLY FOR YOUR FAMILY & UMMAH. PRAYER SALAT NIMAZ WORDS WITH EASY TAJWEED PRONUNCIATION...
                                          www.abbas.one
ALLAAHU AKBARR. SUBBHHANAKALLAA HUMMA WABI HHAMDIKA WATABAARA KASSMUKA WATA AALAA JADDUKA WALAA ILAAHA GHAEERUK. AOOZU BILLAAHI MINASH SHAEETAA NIRRAJEEM. BISMILLAA HIRRAHH MAANIRA HHEEM. ALHHAMDU LILLAAHI RABBIL AALAMEEN. ARRAHH MAANIRRA HHEEM MAALIKI YAOO MIDDEEN. IYYAAKA NABUDU WA IYYAAKA NASSTA EEN.  IHDI NASSIRAATAL MUSTA QQEEM. SSIRAATALLA ZEENA ANAMTA ALAEEHIM. GHAEERIL MAGHDOOBI ALAEEHIM WALADDAAL LEEN. (AAMIN.)  QULHUWALLAAHU AHHAD. ALLAAHUSSAMAD. LAM YALID WALAM YOOLAD. WALAM YAKULLAHOO KUFUWAN AHHAD.     ALLAAHU AKBARR.     SUB HHAANA RABBIYAL AZEEM. SAMI ALLAAHU LIMAN HAMIDAH. RABBANAA LAKALHHAMD. ALLAAHUAKBARR. SUBHHAANA RABBIYAL ALAA. ALLAAHUAKBARR. ATTAHHIYYATU LILLAAHI WASSALAWAATU WATTAYYIBAATU ASSALAAMU ALAEEKA AYYUHANNABIYYU WARAHHMATULLAAHI WABARAKAATUH ASSALAAMU ALAEENAA WA ALAA IBAADILLAA HISSAALIHHEEN. ASH HADU ALLAA ILAAHA ILLALAAHU WA ASH HADU ANNA MUHHAMMADANN ABDUHOO WARASOOLUH. ALLAAHUMMA SALLI ALAA MUHAMMA DIWWA ALAA AALI MUHAMMADIN KAMAA SSALLAEETA ALAA IBRAAHEEMA WA ALAA AALI IBRAHEEMA INNAKA HHAMEEDUMMAJEED. ALLAAHUMMA BAARIK ALAA MUHHAMMADIWWA ALAA AALI MUHAMMADIN KAMAA BAARAKTA ALAA IBRAAHEEMA WA ALAA AALI IBRAAHEEMA INNAKA HHAMEEDUM MAJEED. RAB BIJ ALNEE MUQEEMASSALAATI WAMIN ZURRIYYATEE RABBANA WATA QQABBAL DUAA. RABBA NAGHFIRLEE WALIWAALIDAYYA WALILMUMEENEENA YAOOMA YAQOOMUL HHISSAAB. ASSALAAMU ALAEEKUM WARAHMATULLAAH.